Årsmöte 17 april för Åh stiftsgårds vänner

Processionskorset. Foto: Carina Etander Rimborg
Processionskorset. Foto: Carina Etander Rimborg

Den 17 april, efter gudstjänsten, kommer Åh stiftsgårds vänner att hålla årsmöte, på Åh stiftsgård. (exakt vilken lokal det blir meddelas på plats.)

Alla medlemmar 2015 och alla som vill bli medlemmar är välkomna till årsmötet.

Här kan du se föredragningslistan.

 

Kallelse till årsmöte för Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner

Datum: 17 april 2016

Plats: Åh Stiftsgård (lokal meddelas på plats)

Tid: Efter gudstjänsten och kyrkfikat, ca kl 13:30.
Anmäl dig helst till årsmötet (så vi har rätt storlek på lokal) till sekreterare Carina (carina@fdf.se)

Om du vill ha kyrklunch anmäler du det till info@ahstiftsgard.se (Du betalar lunchen direkt till Åh stiftsgård.)

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  (Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga rum. Inbjudan skickades ut den 17 mars. Information om årsmötet har funnit i Åh:s kalender på webben sedan 9 mars.)
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 1
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning). Bilaga 2
 9. Revisionsberättelse. Bilaga 3
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
  Medlemsavgiften 2015 fastslogs till 100 kr/år för studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr.)
 12. Fastställande av plan och behandling av eventuell budget för det kommande verksamhetsåret. Bilaga 4
 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare för en tid av 1 år.
 15. Val av revisorer samt ersättare.
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast 7 dagar före mötet.
  (Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 10 april kl 24.00. Poststämpel gäller. Skickas till Åh stiftsgårds vänner c/o Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg eller till carina@fdf.se)
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

 

På uppdrag av styrelsen

Linnea Andersson (fd Wulfsberg)

Ordförande

Åh vänners visitkortHär kan du läsa alla handlingar:

Kallelsen: https://issuu.com/home/docs/kallelse_a__rsmo__te2016/edit/links

Verksamhetsberättelsen: https://issuu.com/home/docs/verksamhetsbera__ttelse_2015/edit/links

Budgetförslag: https://issuu.com/home/docs/budgetfo__rslag_2016-2017_blad1/edit/links

Årsredovisning: https://issuu.com/home/docs/a__rsredovisning_a__sv_2015_blad1/edit/links

Revisionsberättelse: https://issuu.com/home/docs/revisionsbera__ttelse_2015/edit/links

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!

One thought on “Årsmöte 17 april för Åh stiftsgårds vänner

Comments are closed.