Årsmöte 2018

Söndagen 25 mars 2018 kl 16:00 är det Årsmöte för Åh stiftsgårds vänner på Åh stiftsgård.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

På den här sidan kommer du att hitta alla handlingar att ladda ner.

verksamhetsber 2017 ÅH m bokslut (Ladda ner pdf)

(Eller läs den direkt här nedan)

kallelse årsmöte2018
(eller läs den direkt nedanför Verksamhetsberättelsen)

Revisionsberättelse Åh stiftsgårds vänner 2016 0ch 2017
(eller läs den direkt nedanför ekonomin)

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Föreningen Åh stiftsgårds vänner för verksamhetsåret
2017-01-01 – 2017-12-31

Viktiga händelser under året

Föreningens styrelse har under året varit:

fram till årsmötet 9 april 2017

 • Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande
 • Maria Henoch, ordinarie (vice ordförande)
 • Anders Nilsson, ordinarie (kassör)
 • Carina Etander-Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Emma Boije, ordinarie
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Jan Spånslätt, ordinarie
 • Lars Olsson, ersättare
 • Eva Lindhusen Lindhé, ersättare
 • Gustav Bäckström, ersättare

från årsmötet 9 april 2017

 • Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande
 • Maria Henoch, (vice ordförande)
 • Anders Nilsson, (kassör)
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Lars Olsson, ordinarie
 • Jan Spånslätt, ordinarie
 • Sara Berggren, ersättare
 • Tobias Österblom, ersättare.

Styrelsen har under året 2017 sammanträtt 5 gånger: 1 februari, 27 april, 20 augusti,
27 september och 29 november.

Vid årsmötet den 9 april 2017 var 11 personer närvarande. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2016, och fastställde även budget och plan för kommande år. Eftersom revision inte hade genomförts bordlades frågan om ansvarsfrihet till kommande medlemsmöte. Ledamoten i Göteborgs stiftsstyrelse och Åh stiftsgårds styrelse, Mats Rimborg, redogjorde för stiftsgårdens ekonomi, verksamhet och utveckling framöver.

Styrelsen har under 2017, efter årsmötet, fortsatt arbetet med formerna för föreningens verksamhet och dess kontakter med stiftsgården, dess styrelse och ledning. Uppbyggandet av föreningens medlemsregister och formerna för medlemskontakter har ännu inte funnit sina former. På föreningens hemsida sker information och under året har ett antal bloggar publicerats (ahvanner.se) och på Facebook sker länkning med stiftsgårdens sida.

Styrelsen har fortsatt diskussionen kring vilken roll och vilka uppgifter föreningen har och hur vi på bästa sätt kan stötta Åh stiftsgården. Detta är ännu inte hittat sina former.

Styrelsen har beslutat om ett bidrag till 2018 års läger Tredje steget, ett läger för de som längtar efter att växa vidare i sin kristna tro och ett bidrag till Midsommarlägret 2018.

2017 års medlemssiffror är fortsatt på en låg nivå, 32 enskilda och 10 familjer, vilket omräknat innebär ca 72 medlemmar (2016 ca 54 medlemmar). Även om antalet har ökat har antalet inte utvecklats som vi hade hoppats och föreningen har ännu inte de ekonomiska resurser vi räknat med. Vi är fortfarande en förhållandevis ung förening men vi hoppas vi är på god väg.

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017
Resultaträkning 2017-01-01   2016-01-01
2017-12-31   2016-12-31
Intäkter      
Medlemsavgifter 10 750,00 8 000,00
Övriga intäkter (gåvor) 0,00 1 300,00
Summa intäkter 10 750,00   9 300,00  
 

Utgifter

     
Bidrag till två läger 6 000,00 0,00
Bankavgifter 916,50 609,00
Summa utgifter 6 916,50     0,00  
Årets resultat +3 833,50     +8 691,00  
Balansräkning 2017-12-31   2016-12-31
Tillgångar      
Bankkonto 23 103,50 19 270,00
Handkassa 0,00 0,00
Summa tillgångar 23 103,50     19 270,00  
Skulder och eget kapital      
Förändring av eget kapital (årets resultat) +3 833,50 +8 691,00
Ingående eget kapital 19 270,00 10 579,00
Summa skulder och eget kapital 23 103,50   19 270,00  

På uppdrag av styrelsen.
Gunvor Hagelberg, ordförande

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, av årsmötet utsedda att granska räkenskaper och förvaltning för Föreningen Åh Stiftsgårds vänner, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2016 och 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter under året samt ställningen vid verksamhetsårets slut framgår av resultat- och balansräkningen.

Vid revisionen har inget framkommit som ger anledning till anmärkning. Vi tillstyrker att styrelsen för Föreningen Åh Stiftsgårds vänner beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2016 och 2017.

Göteborg 2018-03-18

Stefan Linderås Jonas Karles

 

Kallelse till årsmöte för Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner

Datum: 25 mars 2018

Plats: Åh Stiftsgård (lokal meddelas på plats)

Tid: Efter Åhtervändarträffen. Cirka kl 16. Lokal meddelas på plats.
Anmäl dig till Åhtervändardagen via anmalan@ahvanner.se

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  (Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga rum. Information om årsmötet har funnit i Åh:s kalender på webben sedan januari. Meddelades också i medlemsbrevet som skickades ut i januari.)
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 1
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
  Årsmötet beslutade 2017 om oförändrad medlemsavgift för 2018. Styrelsen föreslår att den också ska gälla för 2019 nämligen: 100 kr/år för studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr.)
 12. Fastställande av plan och behandling av eventuell budget för det kommande verksamhetsåret.
 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare för en tid av 1 år.
 15. Val av revisorer samt ersättare.
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast 7 dagar före mötet.
  (Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 18 mars kl 24.00. Poststämpel gäller. Skickas till Åh stiftsgårds vänner c/o Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg eller till info@ahvanner.se)
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

 

På uppdrag av styrelsen

Gunvor Hagelberg

Ordförande