Stadgar

Stadgar för föreningen Åh stiftsgårds vänner

Dessa stadgar är fastställda vid årsmötet på Åh stiftsgård den 19 april 2015.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen Åh stiftsgårds vänner.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att samla och kanalisera det engagemang som finns för Åh samt att stödja och främja Åh stiftsgård och dess verksamhet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål bland annat genom att

 • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
 • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
 • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Föreningen ska verka i enlighet med Stiftelsen Åh stiftsgårds ändamål och eftersträva ett gott samarbete med dess styrelse.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg, Göteborgs kommun.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen är öppet för var och en som vill stödja föreningens ändamål och betalar medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgift

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sex övriga ledamöter och minst tre ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder ersättare. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte. Styrelsens mandatperiod omfattar tiden mellan två ordinarie föreningsstämmor.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner att det behövs eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner

Styrelsen är beslutsför då minst fyra personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 1 februari.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast den 1 mars avge sin revisionsberättelse, samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska sändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av medlemsavgift.
 10. Fastställande av plan och behandling av eventuell budget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare för en tid av 1 år.
 13. Val av revisorer samt ersättare.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast 7 dagar före mötet.
 16. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra möte

Extra möte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/4 av föreningens medlemmar begär det genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra möte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 12 Rösträtt

Vid årsmöte och extra möte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13 Beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Protokoll från årsmöte och extra möte ska snarast göras tillgängligt för samtliga medlemmar.

§ 14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster eller med enkel majoritet vid två på varandra följande möten, varav minst ett måste vara ett ordinarie årsmöte. I båda fallen måste ändringsförslaget finnas med i kallelsen till mötet.

§ 15 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Stiftelsen Åh stiftsgård. Om Stiftelsen Åh stiftsgård inte längre är verksam ska tillgångarna i stället överlämnas till Göteborgs stift.