Årsmöte 2020

Årsmöte 2020 för Åhs stiftsgårds vänner söndag 8 mars ca kl 13:30

Årsmötet är en del av Åh vänners Åhtervändardag – där årets gäst är sångaren och musikern Daniel Petrén, som också har långt förflutet som ledare på gården.

Här hittar du handlingarna som du vill ladda ner (pdf)

Återvändardag2020

Årsmöte2020och verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning Föreningen ÅH Stiftsgårds vänner 2019

Revisionsberättelsen

Kallelse till årsmöte för Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner

Datum: 8 mars 2020

Plats: Åh Stiftsgård (lokal meddelas på plats)

Tid: 13:30

Tid: 2020-03-08

Plats: Åh stiftsgård

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3 Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga rum.

 • 6 Fastställande av föredragningslista.
 • 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2019. Bilaga
 • 8 Styrelsens resultat- och balansräkning 2019. Bilaga.
 • 9 Revisionsberättelse.
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11 Fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2021.

att Medlemsavgiften 2021 ska vara 100 kr/år för  studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr.

 • 12 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 • 13 Val av styrelseledamöter och ersättare för 1 år.
 • 14 Val av revisorer samt ersättare.
 • 15 Val av valberedning.
 • 16 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 • 17 Informationspunkt
 • 18 Mötets avslutande.

Bilaga 2

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Föreningen Åh stiftsgårds vänner för verksamhetsåret

2019-01-01 – 2019-12-31

Viktiga händelser under året

Föreningens styrelse har under året varit:

fram till årsmötet 24 mars 2019

 • Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande
 • Maria Henoch, (vice ordförande)
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Kerstin Ekdahl, ordinarie
 • Jan Spånslätt, ordinarie
 • Sara Berggren, ordinarie
 • Michael Ekdahl, ersättare och kassör.

från årsmötet 24 mars 2019

 • Sara Berggren, föreningens ordförande
 • Jan Spånslätt, ordinarie (vice ordförande)
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Maria Henoch, ordinarie
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Kerstin Ekdahl, ordinarie
 • Michael Ekdahl, ordinarie och kassör.

Styrelsen har under året 2019 sammanträtt 4 gånger: 20 januari, 17 april och 15 september och 20 oktober.

Vid årsmötet den 24 mars 2019 var nio personer närvarande. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2018 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Årsmötet genomfördes i slutet av den Åhtervändardag som styrelsen inbjudit till. Tjugosex personer var närvarande under programmet. Åhtervändardagen inleddes med högmässa där Carl Sjögren var predikant och Göran Olofsson celebrant.

Efter kyrklunchen höll Carina Etander Rimborg ett lovsångsmusik-quiz. Sedan tog Carl och Lena Sjögren över och delade med sig av kåserier från sina liv och tider på Åh. Ett mycket uppskattat föredrag med många musikinslag där deltagarna fick sjunga gamla sånger tillsammans.

Styrelsen har under 2019 haft några bloggar på hemsidan (ahvanner.se) och skickat ut två medlemsbrev med information via e-post. På Facebook sker länkning med stiftsgårdens sida.

Styrelsen har för avsikt att under kommande verksamhetsår utvärdera om och hur föreningen fyller en funktion och i vilken form arbetet i sådant fall skall fortsätta. Till årsmötet 2021 har styrelsen för avsikt att lämna ett konkret förslag på hur föreningens arbete ska fortsätta.

Styrelsen har beslutat om, och utbetalat, ett bidrag till Midsommarlägret 2019 på 8000 kr. Styrelsen beslutade även om att ett bidrag till ledar-lägret Tredje steget. Detta har inte utbetalats eftersom lägret inte genomfördes.

Under 2019 kom beskedet att stiftgårdskaplanen Göran Olofsson slutar på Åh stiftsgård för att gå vidare till ny tjänst i Borås. Delar av styrelsen medverkade vid hans avslutningspredikan 8 december 2019. Det är Åhstyrelsen som ansvarar för rekrytering av ny präst till gården men styrelsen för Åhvännerna har fört samtal kring rekryteringen och mycket bön har lagts på ämnet.

2019 års medlemmar är 26 enskilda personer och 2 familjer, vilket omräknat innebär ca30 medlemmar (2018 ca 70 medlemmar).

Sara Berggren
ordförande Åh stiftsgårds vänner