Årsmöte 2022

Årsmöte 24 april 2022

Den 24 april 2022 är det dags för Åh stiftsgårds vänners årsmöte. I år äger årsmötet rum efter gudstjänsten som firas i Åh kyrka kl 11 och kyrklunchen (12.30 i huvudbyggnaden). Om du vill vara med på lunchen så anmäler du detta själv till receptionen.

Årsmötet beräknas starta kl 13 och kommer att vara i konferenslokalen en trappa upp i huvudbyggnaden.

Har du inte betalt medlemsavgiften ännu – inga problem. Medlemsavgiften föreslås vara  oförändrad  200 kr/medlem (100 kr/student/pensionär eller 500kr/familj)

Det finns två olika sätt att betala in sin avgift. Du behöver också meddela ditt namn, din adress och din  e-post. (vi skickar ut information via e-post)

Meddela namn via telefonen/swish och bg. Och skicka kompletterande uppgifter till

info@ahvanner.se

1. Du kan betala in avgiften till vårt bankgiro 898-7257

QR-kod för Åh stiftsgårds vänner.

2. Du kan betala in avgiften via dina mobiltelefon och Swish:
123 389 37 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslista till mötet 24 april 2022

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3 Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga rum.

 • 6 Fastställande av föredragningslista.
 • 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020. (Bilaga) 1
 • 8 Styrelsens resultat- och balansräkning 2020. (Bilaga 2).
 • 9 Revisionsberättelse. (Bilaga)
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11 Fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2023.
att Medlemsavgiften 2023 ska vara 100 kr/år för studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga,  familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr.

 • 12 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 • 13 Val av styrelseledamöter och ersättare för 1 år.
 • 14 Val av revisorer samt ersättare.
 • 15 Val av valberedning.
 • 16 Redovisning av uppdraget från årsmötet 2021, förslag på fortsättning (bilaga 3)
 • 17 Behandling av inkomna motioner
 • 18 Informationspunkt
 • 19 Mötets avslutande.

Eventuella motioner till årsmötet skickas in till
info@ahvanner.se senast söndag 25 april.

Här hittar du bilaga: pdf

Årsmöte2022kallelsemedbilagor