Årsmöte 2019

Årsmöte 2019 för Åhs stiftsgårds vänner söndag 24 mars ca kl 16:00

Här hittar du handlingarna om du vill ladda ner handlingarna.

Åhtervändardag  Åh inbjudan
Kallelse – årsmöte 2019 kallelse årsmöte2019förslag

Rättad Verksamhetsber 2018 ÅH m bokslut

Valberedning Åh Vänner 2019.xlsx

Kallelse till årsmöte för Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner

Datum: 24 mars 2019

Plats: Åh Stiftsgård (lokal meddelas på plats)

Tid: Efter Åhtervändarträffen. Cirka kl 16. Lokal meddelas på plats.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  (Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga rum. Information om årsmötet har funnit i Åh:s kalender på webben sedan januari. Meddelades också i medlemsbrevet som skickades ut i februari.)
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 1
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
  Styrelsen föreslår att oförändrad avgift också ska gälla för 2020 nämligen: 100 kr/år för studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr.)
 12. Fastställande av plan och behandling av eventuell budget för det kommande verksamhetsåret.
 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare för en tid av 1 år.
 15. Val av revisorer samt ersättare.
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast 7 dagar före mötet.
  (Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 17 mars kl 24.00. Poststämpel gäller. Skickas till Åh stiftsgårds vänner c/o Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg eller till info@ahvanner.se)
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

 

På uppdrag av styrelsen

Gunvor Hagelberg

Ordförande

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Föreningen Åh stiftsgårds vänner för verksamhetsåret
2018-01-01 – 2018-12-31

Viktiga händelser under året

Föreningens styrelse har under året varit:

fram till årsmötet 25 mars 2018

 • Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande
 • Maria Henoch, (vice ordförande)
 • Anders Nilsson, (kassör)
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Lars Olsson, ordinarie
 • Jan Spånslätt, ordinarie
 • Sara Berggren, ordinarie

från årsmötet 25 mars 2018

 • Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande
 • Maria Henoch, (vice ordförande)
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Kerstin Ekdahl, ordinarie
 • Jan Spånslätt, ordinarie
 • Sara Berggren, ordinarie
 • Michael Ekdahl, ersättare och kassör.

Styrelsen har under året 2018 sammanträtt 3 gånger: 11 februari, 23 april och 22 oktober.

Vid årsmötet den 25 mars 2018 var tolv personer närvarande. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2017 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016 och 2017 års förvaltning.

Årsmötet genomfördes i slutet av den Åhtervändardag (ca 25 personer närvarande) som styrelsen inbjudit till. Åhtervändardagen inleddes med högmässa med Lars Alerås som predikant. Efter kyrklunch höll Lars ett uppskattat anförande om sina många år som konfirmandpräst på gården. Ledamoten i Göteborgs stiftsstyrelse och Åh stiftsgårds styrelse, Mats Rimborg, redogjorde utförligt och på ett förtjänstfullt sätt om stiftsgårdens utveckling, verksamhet och ekonomi under de senaste åren och framöver.

Styrelsen har under 2018 haft ett antal bloggar på hemsidan (ahvanner.se) och två medlemsbrev. På Facebook sker länkning med stiftsgårdens sida. Vi fortsätter att finna formerna för föreningens verksamhet och kontakterna med stiftsgården.

Föreningens ordförande Gunvor Hagelberg utsågs av Göteborgs stiftsstyrelse att från och med 1 juli 2018 var ordförande i stiftsgårdens styrelse.

Styrelsen har beslutat om, och utbetalat, ett bidrag till Midsommarlägret 2018. Styrelsen beslutade även om ett bidrag till 2018 års läger Tredje steget, ett läger för de som längtar efter att växa vidare i sin kristna tro. Eftersom lägret ställdes in har inget bidrag utbetalts.

2018 års medlemmar är 31 enskilda personer och 13 familjer, vilket omräknat innebär ca 70 medlemmar (2017 ca 72 medlemmar)

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2018
Resultaträkning 2018-01-01   2018-01-01
2018-12-31   2018-12-31
Intäkter      
Medlemsavgifter 10 750,00 10 750,00
Övriga intäkter (gåvor) 0,00 0,00
Summa intäkter 10 750,00   10 750,00  
 

Utgifter

     
Bidrag till två läger 6 000,00 6 000,00
Bankavgifter 916,50 916,50
Summa utgifter 6 916,50     6 916,50  
Årets resultat +3 833,50     +3 833,50  
Balansräkning 2017-12-31   2017-12-31
Tillgångar      
Bankkonto 23 103,50 23 103,50
Handkassa 0,00 0,00
Summa tillgångar 23 103,50     23 103,50  
Skulder och eget kapital      
Förändring av eget kapital (årets resultat) +3 833,50 +3 833,50
Ingående eget kapital 19 270,00 19 270,00
Summa skulder och eget kapital 23 103,50   23 103,50  

På uppdrag av styrelsen.

Gunvor Hagelberg, ordförande