Kallelse till årsmöte 9 april på Åh stiftsgård

Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg

Härmed är alla medlemmar och alla som vill bli medlemmar och stötta föreningen Åh stiftsgårds vänner kallade till årsmöte den 9 april 2017 på Åh stiftsgård.

Kallelse till årsmöte för Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner

Datum: 9 april 2017

Plats: Åh Stiftsgård (lokal meddelas på plats)

Tid: Efter gudstjänsten och kyrkfikat, ca kl 13:30.
Anmäl dig helst till årsmötet (så vi har rätt storlek på lokal) till sekreterare Carina (carina@fdf.se)

Om du vill äta kyrklunch innan årsmötet beställer du det hos info@ahstiftsgard.se (Du betalar lunchen direkt till Åh stiftsgård.)

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  (Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga rum. Inbjudan skickades ut den 10 mars via e-post. Information om årsmötet har funnit i Åh:s kalender på webben sedan början av januari. Meddelades också i medlemsbrevet som skickades ut i januari.)
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse. Bilaga 1
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning).
 9. Revisionsberättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
  Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2017 samt att den också ska gälla för 2018 nämligen: 100 kr/år för studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr.)
 12. Fastställande av plan och behandling av eventuell budget för det kommande verksamhetsåret. Bilaga 4
 13. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 14. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare för en tid av 1 år.
 15. Val av revisorer samt ersättare.
 16. Val av valberedning.
 17. Behandling av styrelsens förslag och motioner inkomna senast 7 dagar före mötet.
  (Motioner ska vara inlämnade till styrelsen senast den 2 april kl 24.00. Poststämpel gäller. Skickas till Åh stiftsgårds vänner c/o Rimborg, Segerlindsgatan 17, 416 53 Göteborg eller till carina@fdf.se)
 18. Övriga frågor.
 19. Mötets avslutande.

 

På uppdrag av styrelsen

Gunvor Hagelberg

Ordförande

 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner verksamhetsåret
2016-01-01 – 2016-12-31

Viktiga händelser under året

Föreningens styrelse har under året varit:

fram till årsmötet 17 april 2016

 • Linnea Andersson, föreningens ordförande
 • Maria Henoch, ordinarie (vice ordförande)
 • Emma Olander, ordinarie (kassör)
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Emma Boije, ordinarie
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Andreas Lindhé, ordinarie
 • Jan Spånslätt, ersättare
 • Eva Lindhusen Lindhé, ersättare
 • Lydia Hultin, ersättare,

från årsmötet 17 april 2016

 • Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande (nyval)
 • Maria Henoch, ordinarie (vice ordförande)
 • Anders Nilsson, ordinarie (kassör) (nyval)
 • Carina Etander-Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Emma Boije, ordinarie
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Jan Spånslätt, ordinarie
 • Lars Olsson (nyval)
 • Eva Lindhusen Lindhé, ersättare
 • Gustav Bäckström, ersättare (nyval).

Styrelsen har under året 2016 sammanträtt fem gånger: 2 februari, 21 augusti,
21 september, 27 oktober och 4 december.

Vid årsmötet den 17 april 2016 var 12 personer närvarande. Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för det första året, och fastställde även budget och plan för kommande år. Ledamoten i Göteborgs stiftsstyrelse och Åh stiftsgårds styrelse, Mats Rimborg, redogjorde för stiftsgårdens ekonomi, verksamhet och utveckling framöver.

Styrelsen har under 2016, efter årsmötet, arbetat med formerna för föreningens verksamhet och dess kontakter med stiftsgården, dess styrelse och ledning. I och med byte av ordförande och kassör har en del i styrelsearbetet fått hitta nya former. Överförande av medlemsregister och kontakterna med banken har dragit ut på tiden. Föreningens hemsida är i drift (ahvanner.se) och på Facebook sker länkning med stiftsgårdens sida.

Styrelsen har fortsatt diskussionen vilken roll föreningen har och hur vi på bästa sätt kan stötta Åh stiftsgård och vilka uppgifter föreningen kan och ska ta på sig.

En omtryckning av våra små visitkort med information om föreningen och A5-bladet med information har skett under året.

Styrelsen har beslutat om ett bidrag till 2017 års läger Tredje steget, ett läger för de som längtar efter att växa vidare i sin kristna tro och ett bidrag till Midsommarlägret 2017.

2016 års medlemssiffror har inte utvecklats som vi hade hoppats och därmed har vi heller inte fått in de ekonomiska resurser vi räknat med. Men vi är fortfarande en ung förening och vi ser med tillförsikt framåt.

På uppdrag av styrelsen.

Gunvor Hagelberg

Ordförande

Medlem

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!